1. GENERELT

 1. 1.1.  Enhver aftale om tilbud, salg og leverancer af produkter fra Granudan ApS, CVR-nr. 25086414 (herefter benævnt ”Sælger”) til en aftager af Sælgers produkter (herefter benævnt ”Køber”) finder sted på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt ”Salgs- og leveringsbetingelserne”).
 2. 1.2.  Disse generelle betingelser gælder indkøb i alle Granudans afdelinger.

2. AFTALEGRUNDLAG

 1. 2.1.  Salgs- og leveringsbetingelserne udgør sammen med Sælgers tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Sælgers salg og levering af produkter og serviceydelser til Køber (herefter benævnt ”Aftalegrundlaget”). Købers eventuelle indkøbsbetingelser trykt på ordre eller på anden måde meddelt til Sælger, udgør ikke en del af aftalegrundlaget.
 2. 2.2.  Enhver fravigelse af Aftalegrundlaget skal aftales skriftligt mellem parterne.

3. TILBUD, ORDRE OG ORDREBEKRÆFTELSE

 1. 3.1.  Sælgers tilbud til Køber er alene bindende for Sælger i 14 dage, hvis ikke anden særlig acceptfrist er skriftligt angivet.
 2. 3.2.  Tilbud fra Sælger skal accepteres skriftligt af Køber.
 3. 3.3.  Hvis Sælgers bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med kundensordre, og kunden ikke ønsker at acceptere de overensstemmende vilkår, skal kunden meddele dette skriftligt til Sælger umiddelbart efter modtagelsen af ordrebekræftelse. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.
 4. 3.4.  Køber afgiver sin bestilling på e-mail til sales@granudan.com. Køber modtager en ordrebekræftelse pr. e-mail. I ordrebekræftelsen angives det, hvilke produkter der er bestilt samt priser og forventet leveringsdato.

4. PRISER

 1. 4.1.  Hvis leveringen ikke sker i overensstemmelse med et nyt tilbud fra Sælger, men alene efter ordre fra Køber, leveres ordren i henhold til Sælgers til enhver tid gældende prislister.
 2. 4.2.  Alle opgivne priser er ekskl. moms og fragt.
 3. 4.3.  Sælger forbeholder sig retten til uden yderligere varsel at ændre priser itilfælde af øgede omkostninger på fragt, told, afgifter, valutakurser eller lignende forhold, der ligger uden for Sælgers indflydelse. Det er Købers ansvar at indhente oplysninger om gældende priser.

5. BETALING

 1. 5.1.  Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag i henhold til Sælgers til enhver tid gældende betalingsvilkår for Køber.
 2. 5.2.  Køber er ikke berettiget til at modregne i fakturaen med eventuelle krav mod Sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af Sælger, og Køber har ikke ret til at tilbageholde nogen del af betalingssummen på grund af modregninger af nogen art.
 3. 5.3.  Betaling skal foregå på den betalingsmåde, der til enhver tid er angivet på fakturaen.
 4.  Ved betaling med kort, vil betalingen blive reserveret indtil varen er sendt fra vores lager, først herefter hæves betaling fra kortet.

6. MANGLENDE ELLER FOR SENT BETALING

 1. 6.1.  Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter på 1,5 % pr. påbegyndt måned af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdatoen.
 2. 6.2.  Betaling af morarenter afskærer ikke Sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, som Købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.
 3. 6.3.  Ved manglende betaling ud over 14 dage efter forfaldsdagen er Sælger berettiget til at hæve handlen, kræve forudbetaling for endnu ikke leverede produkter eller tilbageholde nye leverancer frem til betaling for forfaldne fakturaer er modtaget.
 4. 6.4.  Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til Sælger, som om leveringen var sket til aftalt tid, hvis leveringen er udskudt på grund af Købers forhold.

7. LEVERING

 1. 7.1.  Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, bliver alle produkter leveret Ex Works (EXW) fra Sælgers adresse, og salgsgenstanden anses for leveret, når den er klar til afhentning hos Sælger, uanset om Sælger ved tredjemand, i henhold til særskilt aftale med Køber, bringer det solgte til Køber.
 2. 7.2.  Levering sker for Købers egen regning og risiko med mindre at andet er aftalt skriftligt med Sælger.
 3. 7.3.  Leveringstiden fastsættes af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Det påhviler Køber at indkalkulere eventuelle afvigelser i forventet transporttid.
 4. Leveringstid i hele Europa er 5-6 hverdage.

8. FORSINKELSER

 1. 8.1.  Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 arbejdsdage som rettidig levering, og Køber kan ikke af den grund udøve nogen beføjelser over for Sælger.
 2. 8.2.  Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at Sælger er i en situation som angivet i pkt. 12.3, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer. Begge parter skal dog være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet mere end 1 måned. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Sælger skal hurtigst muligt orientere Køber, hvis sådanne omstændigheder indtræder.
 3. 8.3.  Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.

9. MANGLER, REKLAMATION SAMT PRODUKT- OG BRUGSANVISNINGER

 1. 9.1.  Køber skal straks ved leveringen, og senest 7 dage fra varens modtagelse, foretage en undersøgelse af mængder og produktets beskaffenhed. Er der mangler ved en levering, skal Køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give Sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre hvori manglen består. Hvis Køber ikke reklamerer som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende.
 2. 9.2.  Ved mangler kan Køber kræve udbedring eller omlevering efter Sælgers valg inden for rimelig tid. Sker dette ikke, er Køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.
 3. 9.3.  Sælger er ikke ansvarlig for mangler på det leverede, der er opstået efter overgivelsen til fremmed fragtfører, såfremt Køber selv har kontraheret med fremmed fragtfører.
 4. 9.4.  Ved defekt i produkt, skal Køber inden 2 måneder efter leveringsdato påklage defekten over for Sælger. Køber kan ikke senere gøre defekten gældende.
 5. 9.5.  Forandring af eller indgreb i det solgte uden Sælgers skriftlige samtykke fritager Sælger for enhver forpligtelse.
 6. 9.6.  Køber skal nøje sætte sig ind i Sælgers og dennes underleverandørs givne produkt-, opbevarings- og brugsanvisninger inden brugen og er forpligtet til nøje at følge disse. Såfremt Køber er det mindste i tvivl om den korrekte brug, skal Køber rette forespørgsel til Sælgers tekniske afdeling herom. Ved brug af et købt produkt må Køber selv afgøre, om produktet er egnet til den påtænkte opgave. Sælger er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et leveret produkt, hvis produktet ikke er anvendt i fuld overensstemmelse med Sælgers forskrifter.
 7. 9.7.  Køber bærer selv ansvaret for, at de solgte produkter opfylder og anvendes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende miljøregler og andre offentligretlige regler, og Sælger bærer ikke ansvaret for, om de leverede produkter og brugsanvisninger indeholder en korrekt eller fyldestgørende beskrivelse af disse regler som i vidt omfang er afhængig af den konkrete brug, som Køberen gør af produktet.
 8. 9.8.  Sælger er ikke ansvarlig for mangler ved det leverede produkt, der skyldes fejl eller forsømmelse hos Sælgers underleverandører. I disse tilfælde erstatter Sælger som udgangspunkt kun i samme omfang, som Sælgers underleverandører.
 9. 9.9.  Sælger hæfter ikke for Købers indirekte tab herunder driftstab, tabt fortjeneste eller indirekte tab i anledning af aftalen, herunder andre økonomiske konsekvenstab, der måtte opstå som følge af forsinkelse, mangler ved det solgte eller mangelfuld rådgivning.
 10. 9.10.  Disse begrænsninger af Sælgers ansvar gælder ikke i situationer, hvor Sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

10. RETURNERING

 1. 10.1.  Returnering af varer kan kun ske efter accept og aftale med Sælger.
 2. 10.2.  I de tilfælde, hvor Køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt detsolgte returneres til Sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til Sælger i ren og ubrudt emballage og for Købers risiko, medens Sælger betaler normale udgifter til sædvanlig fragt.
 3. 10.3.  Skaffevarer og udgåede varer tages ikke retur.
 4. 10.4.  Produkter med overskredet udløbsdato tages ikke retur
 5. 10.5.  Ved varer, som ikke er fundet i kurant stand ved Sælgers modtagelse,faktureres Køber for omkostninger i forbindelse med fragt og destruktion af de ukurante varer.

11. PERSONDATA

11.1. Når Køber sender en ordre til Sælger vil navn, e-mail og evt. telefonnummer, adresse og lignende gemmes i Sælgers system. Disse oplysninger gemmes i Sælgers system, så Køber kan modtage sine varer. Derudover vil Sælger

kunne tilgå tidligere bestillinger og dermed give Køber den bedst mulige

support fremadrettet.
11.2. Kun ansatte i Granudan har adgang til Købers oplysninger og ingen data vil

videregives til tredjemand med undtagelse af fragtselskaber i forbindelse med forsendelser.

12. FORCE MAJEURE

 1. 12.1.  Er leveringen af en vare forhindret pga. force majeure, kan Sælger ikke drages til ansvar.
 2. 12.2.  Sælger forbeholder sig retten til helt eller delvist annullere aftaler eller udskyde den aftalte leveringsdato som følge af force majeure.
 3. 12.3.  Under force majeure hører bl.a. arbejdskonflikter, krig, afspærringer, politiske uroligheder, brand, eksplosion, naturkatastrofer, import- eller eksportforbud, vareknaphed, mangel på transportmidler, mangler ved eller forsinkelser på leverancer fra underleverandører eller andre omstændigheder der ligger uden for Sælgers herredømme.